Уведомления

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на едно или няколко оптични влакна, част от оптичната комуникационна инфраструктура...

Прочети още »

Покана за оферти

„Индустриална зона - Видин” ЕАД, град Видин, обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги...

Прочети още »

Покана за оферти

„Индустриална зона – Видин „ ЕАД, с адрес Северна промишлена зона, набира оферти за предоставянето на следните финансови услуги...

Прочети още »

Обявление за конкурс

Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот

Прочети още »

Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

„Национална компания индустриални зони” /НКИЗ ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за разполагане на строителен фургон, върху следния недвижим имот...

Прочети още »

Обява

„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги

Прочети още »

Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД

Прочети още »

Обява

„Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Свиленград, набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Прочети още »

Обявление за конкурс

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот...

Прочети още »

Обява

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД, ГР. СВИЛЕНГРАД ОБЯВАВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ „Нафтопункт с прилежащи площи и съоръжения"

Прочети още »