Етика и корпоративно управление

“Национална компания индустриални зони” ЕАД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Компанията се управлява и представлява от изпълнителен директор.

 

Константин Палавеев - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, представител на държавата в СД, избран и вписан в Търговския регистър  след проведен конкурс, с мандат до 11.11.2027 г.

Константин Палавеев работи повече от 10 години в областта на инвестициите и финансите, шест години е част от екипа за управление на активи в едно от водещите инвестиционни дружества в България. Има съществен професионален опит в сферата на публичните компании. Завършил е „Стопанско управление“ с преподаване на немски език в СУ „Св. Кл. Охридски“. Притежава сертификат от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Владее немски и английски.

 

Андреана Премянова-Янкова - Председател на Съвета на директорите, независим член на СД, избрана и вписана в Търговския регистър  след проведен конкурс, с мандат до 11.11.2027 г.

Андреана Премянова-Янкова е магистър по право (LL.M.) от Университета на Саарланд – Германия и пo международно право от МГИМО – Русия, с множество следдипломни квалификации и специализации, вкл. по бизнес, финанси и проектен мениджмънт.

Юрист с над 20 годишен професионален опит в правната сфера, придобит като адвокат и консултант в някои от най-големите международни консултантско-одиторски компании, както и в частна консултантска практика. Работила е с много местни и чуждестранни инвеститори, включително по структуриране на инвестиционни проекти.

Член на Софийската адвокатска колегия от 2004 г. и член на Международната адвокатска асоциация, Лондон от 2005 г. Владее свободно английски, немски и руски език.

 

Радостина Ситова - Член на Съвет на директорите, представител на държавата в СД, избрана и вписана в Търговския регистър след проведен конкурс, с мандат до 11.11.2027 г.

Радостина Ситова е магистър по икономика на отбраната и сигурността и магистър по международни икономически отношения в УНСС. Притежава дългогодишен опит в областта на финансовото управление и контрол, корпоративната сигурност, планирането и изпълнението на стратегически проекти.

Заемала е експертни и ръководни длъжности в различни сектори на икономиката.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТНИЦИТЕ И/ИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ В НКИЗ ЕАД