Етика и корпоративно управление

“Национална компания индустриални зони” ЕАД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Компанията се управлява и представлява от изпълнителен директор.

Антоанета Петрова Иванова-Барес - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Д-р Антоанета Иванова-Барес е част от екипа на Национална компания индустриални зони ЕАД от създаването й през 2009 г. и през последните 5 години (с изключение на периода 31.03.-01.09.2022 г.) заема позицията на Изпълнителен директор.

Антоанета Барес има над 20 години професионален и управленски опит. Заемала е ключови и ръководни длъжности в търговски компании, включително ИТ сектора и държавните институции. Г-жа Барес има специфичен опит в областта на стратегическото планиране, бизнес развитието, планирането и изпълнението на инвестиционни проекти, системи за управление на качеството, управление на риска. Била е ръководител и координатор на много проекти в различни сектори на икономиката.

Антоанета Барес е магистър по право и е доктор по икономика в СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е автор на много статии, публикувани в списания като „Договорно и търговско право“, „Икономическа мисъл“ и други. Владее английски, а също така ползва руски и гръцки.

 

Андреана Красимирова Премянова-Янкова - Председател на Съвета на директорите

Андреана Премянова-Янкова е юрист с 20 годишен професионален опит, придобит като адвокат и консултант в България и чужбина към някои от най-големите международни консултантско-одиторски компании (EY и PwC). Участвала е в проекти по придобиване на бизнеси в България от чуждестранни компании; предоставяне на съвети и анализи на чуждестранни инвеститори относно бизнес климата, правната и данъчната рамка в България както и международното структуриране на бизнес дейности. Нещатен сътрудник към Комисия по икономическа политика и туризъм към 43-ото и 44-ото НС на Република България.

Завършила е международно право в МГИМО-Русия, притежава магистърски степени по право - LL.M. от Университета на Саарланд - Германия  и по международна журналистика от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Успешно е завършила многобройни обучения и курсове, вкл. сертификационна програма по европейски проектен мениджмънт от Американски университет в България, „Въведение във финансите“ от Университет на Мичиган и квалификационни курсове към IESE Business School.

Член на Софийската адвокатска колегия от 2004 г. и член на Международната адвокатска асоциация, Лондон от 2005 г. Владее английски, немски и руски език.

 

Радостина Деянова Ситова - Член на Съвет на директорите

Радостина Ситова е магистър по икономика на отбраната и сигурността и магистър по международни икономически отношения в УНСС. Притежава дългогодишен опит в областта на финансовото управление и контрол, корпоративната сигурност, планирането и изпълнението на стратегически проекти.

Заемала е експертни и ръководни длъжности в различни сектори на икономиката.

 

Даниела Вълчева Узунова - Член на Съвет на директорите

Даниела Узунова е магистър по право от Пловдивски университет „Пайсии Хилендарски“ с дългогодишен опит като юрисконсулт на български и чуждестранни компания, представени на българския пазар. Професионалните й интереси са насочени в сферата на търговското право и регулацията на бизнес отношенията. Владее английски и немски език.

 

Константин Чавдаров Палавеев - Член на Съвет на директорите

Константин Палавеев работи повече от 10 години в областта на инвестициите и финансите, шест години е част от екипа за управление на активи в едно от водещите инвестиционни дружества в България. Има съществен професионален опит в сферата на публичните компании. Завършил е „Стопанско управление“ с преподаване на немски език в СУ „Св. Кл. Охридски“. Притежава сертификат от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Владее немски и английски.


ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТНИЦИТЕ И/ИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ В НКИЗ ЕАД