Етика и корпоративно управление

“Национална компания индустриални зони” ЕАД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

 

Компанията се управлява и представлява от изпълнителен директор -

Антоанета Петрова Иванова - Барес.

 

Д-р Антоанета Петрова Иванова-Барес е част от екипа на Национална компания индустриални зони ЕАД от създаването й през 2009 г. и през последните 5 години (с изключение на периода 31.03.-01.09.2022 г.) заема позицията на Изпълнителен директор.

Антоанета Барес има над 20 години професионален и управленски опит. Заемала е ключови и ръководни длъжности в търговски компании, включително ИТ сектора и държавните институции. Г-жа Барес има специфичен опит в областта на стратегическото планиране, бизнес развитието, планирането и изпълнението на инвестиционни проекти, системи за управление на качеството, управление на риска. Била е ръководител и координатор на много проекти в различни сектори на икономиката.

Антоанета Барес е магистър по право и е доктор по икономика в СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е автор на много статии, публикувани в списания като „Договорно и търговско право“, „Икономическа мисъл“ и други. Владее английски, а също така ползва руски и гръцки.

 

Съвет на директорите:
АНДРЕАНА КРАСИМИРОВА ПРЕМЯНОВА-ЯНКОВА - Председател на Съвета на директорите

РАДОСТИНА ДЕЯНОВА СИТОВА

ДАНИЕЛА ВЪЛЧЕВА УЗУНОВА

КОНСТАНТИН ЧАВДАРОВ ПАЛАВЕЕВ

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА - БАРЕС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТНИЦИТЕ И/ИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ В НКИЗ ЕАД