Уведомления

Обява

„Индустриални терени и складове” ЕАД обявява конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на движими вещи, предложени от дружеството за продажба в отделни обособени позиции, както следва...

Прочети още »

Обява

Конкурс за “Избор на застрахователна компания за застраховане на недвижимо, движимо имущество и персонала на „Индустриална зона - Видин” ЕАД, град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година”, за сключване на следните видове застрахователни договори по следните обособени позиции

Прочети още »

Обява

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН" ЕАД на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020г./ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството при следните условия:

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на едно или няколко оптични влакна, част от оптичната комуникационна инфраструктура...

Прочети още »

Покана за оферти

„Индустриална зона - Видин” ЕАД, град Видин, обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги...

Прочети още »

Покана за оферти

„Индустриална зона – Видин „ ЕАД, с адрес Северна промишлена зона, набира оферти за предоставянето на следните финансови услуги...

Прочети още »

Обявление за конкурс

Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот

Прочети още »

Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

„Национална компания индустриални зони” /НКИЗ ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за разполагане на строителен фургон, върху следния недвижим имот...

Прочети още »