Уведомления

Обява

Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Свободна зона - Русе” ЕАД, ЕИК 117001983

Прочети още »

Обява

Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Индустриални терени и складове” ЕАД, ЕИК 200767512

Прочети още »

Обява

Конкурс за избор на пет члена на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, ЕИК 201847598

Прочети още »

Обявление за конкурс

На основание раздел чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020 г.) и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ” ЕАД...

Прочети още »

Обява

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН“ ВАД на основание чл. 29, ал. З от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на тьрг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, ф. 40 от 5 Май 2020г./ обявява тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството при следните условия...

Прочети още »

Обява

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН“ ЕАД на основание чл. 29, ал. З от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, ф. 40 от 5 Май 2020г./ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството, при следните условия...

Прочети още »

Обява

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН“ ЕАД на основание чл. 29, ал. З от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020г./ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството при следните условия...

Прочети още »

Обява

„Индустриална зона ЕАД“ гр. Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 година

Прочети още »