Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Изготвяне на технически проект за вътрешен ремонт на съществуваща сграда в УПИ I 000273, кв. 12а, м „Спорното“, по плана на с. Гурмазово, община Божурище.

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 72206.162.04 по КК и КР на с. Телиш

Доставка на един брой нов, неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на НКИЗ ЕАД

Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП)

Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) (Прекратена)

Текущ ремонт на сграда находяща се в I-000273, кв. 12а, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище

Извършване на геодезически услуги за нуждите на "Национална компания индустриални зони" ЕАД

„Авариен ремонт на подхода за ,,Икономическа зона София – Божурище“

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044 – Божурище“

Доставка на автомобил с повишена проходимост за нуждите на „НКИЗ“ ЕАД

Техническо съдействие и Строителен надзор на изграждането на подземни кабелни линии 20кV, съоръжаване на 2 бр. изводни килии в п/ст Модерно предградие, строителство на възлова станция и кабелна линия до битов корпус с нов БКТП и сградно табло