Членство в търговско-индустриални камари и работодателски организации