Уведомления

ОБЯВА

НКИЗ ЕАД на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и Протокол № РД 21-19/18.05.2023 г. на Министъра на икономиката и индустрията, публично оповестява условия за пряко договаряне за отдаване под наем на офис, складови площи и зали в административна делова сграда, на два етажа, находяща се в Индустриален парк София-Божурище...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

„Национална компания индустриални зони” ЕАД, отдава под наем едно или няколко оптични влакна, част от оптичната комуникационна инфраструктура чрез пряко договаряне, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Търг с тайно наддаване, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на дълготрайни материални активи (ДМА)- движими вещи, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД...

Прочети още »

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Свободна зона - Русе” ЕАД

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол №21/20.04.2023 г. и Протокол № 3/17.12.2020 г., Съветът на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София (НКИЗ), обявява конкурс за избор на двама членове /един представител на държавата и един независим/ на Съвета на директорите на „Свободна зона - Русе” ЕАД...

Прочети още »

ОБЯВА

„Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище, набира оферти за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

НКИЗ ЕАД на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за отдаване под наем на следните части от сграда /офиси/, закрити и открити складови площи, находящи се на територията на „Индустриален парк- Видин“, гр. Видин...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

НКИЗ ЕАД на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за отдаване под наем на част от недвижим имот от 15 (петнадесет) кв. м., собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, находящ се в ПИ с идентификатор 18174.60.287, с. Гурмазово, община Божурище, област София...

Прочети още »

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

ИТС ЕАД обявява публично – оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на ИТС ЕАД при следните условия...

Прочети още »

Обява

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с...

Прочети още »