Уведомления

Обявление за конкурс

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот...

Прочети още »

Обява

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД, ГР. СВИЛЕНГРАД ОБЯВАВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ „Нафтопункт с прилежащи площи и съоръжения"

Прочети още »

Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

„Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДУК), за разполагане на строителен фургон, върху следния недвижим имот: 15 /петнадесет/ квадратни метра, част от ПИ с идентификатор 18174.62.902, находящ се в с. Гурмазово, община Божурище...

Прочети още »

Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в ПИ с идентификатор 18174.60.280 с. Гурмазово, Община Божурище, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД

Прочети още »

„Индустриални терени и складове“ ЕАД, гр. Свиленград, набира оферти за извършване на независим финансов одит

„Индустриални терени и складове“ ЕАД, гр. Свиленград, Област Хасково набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 г.

Прочети още »

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 година

Прочети още »

Обява

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр. Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 година

Прочети още »

„Национална компания индустриални зони” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ етаж (пети) от масивна административна сграда, находящ се в град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1

„Национална компания индустриални зони” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ етаж (пети) от масивна административна сграда, находящ се в град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1

Прочети още »