Уведомления

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

ИТС ЕАД обявява публично – оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на ИТС ЕАД при следните условия...

Прочети още »

Обява

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с...

Прочети още »

Обява

Конкурс за избор на четирима членове /двама представители на държавата и двама независими/ на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, ЕИК 201847598

Прочети още »

Обява

Конкурс за избор един член /представител на държавата/ на Съвета на директорите на „Индустриални терени и складове” ЕАД, ЕИК 200767512

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на свободно оптично влакно във външно трасе и/или оптични влакна във вътрешно трасе, част от оптичната комуникационна инфраструктура...

Прочети още »

Обявление за конкурс

Провеждането на публично оповестен конкурс, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за отдаване под наем на: Офис помещение с площ 250 кв.м. (тип ‚open space”) на първи етаж в административна сграда...

Прочети още »

Обява

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” (НКИЗ) ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „НКИЗ“ ЕАД и консолидиран годишен финансов отчет на Група „НКИЗ” за 2022 година.

Прочети още »

Обявление за търг

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е обявила за продажба чрез електронен търг по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговските дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, собствен недвижим имот, представляващ...

Прочети още »

Обявление за конкурс

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на ...

Прочети още »

Обявление за конкурс

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на Решение от заседание...

Прочети още »