Уведомления

ОБЯВЛЕНИЕ

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО КККР:А) 21662.4842.65 и 21662.4842.66 - с. Доброславци, р-н „Нови Искър“, Столична община; Б) 00357.5022.254 и 00357.5022.253 - ул. „3“ /три/, гр. Нови Искър, Столична община; В) 48393.4947.205, 48393.4947.207 и 48393.4947.206 - ул. „2“ /две/, с. Мировяне, р-н „Нови Искър“, Столична община...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление за откриване на процедура за провеждане на: „Търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи (ДМА) - движима вещ МПС - „Пежо 508“, собственост на „Свободна зона - Русе“ ЕАД

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

ИТС ЕАД обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилника, за отдаване под наем на:

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

ИТС ЕАД обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилника, за отдаване под наем на следните складови-производствени халета в град Свиленград по обособени позиции:

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

ИТС ЕАД обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от ППЗПП във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилника, за отдаване под наем на следния недвижим имот...

Прочети още »

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 3/17.12.2020 г. и Протокол № 26/13.02.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София (НКИЗ) ОБЯВЯВА...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Публично оповестен конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за отдаване под наем на...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

НКИЗ ЕАД, отдава под наем едно или няколко оптични влакна, част от оптичната комуникационна инфраструктура на НКИЗ ЕАД, чрез пряко договаряне, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, при начална цена и условия както следва:

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

На основание чл. 29, ал. 4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ” ЕАД (ИТС ЕАД) по Протокол №19/7.12.2023 г., ИТС ЕАД обявява публично – оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на ИТС ЕАД при следните условия:

Прочети още »

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Икономическа зона Доброславци” ЕАД

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 3/17.12.2020 г. и Протокол № 20/ 03.01.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София (НКИЗ)...

Прочети още »