Уведомления

Обявление за търг

„Индустриални терени и складове” ЕАД обявява търг, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Решение на СД на „Индустриални терени и складове” ЕАД по Протокол от 07/27.08.2021 г. и Решение № 05/30.08.2021 г. на Изп. директор на ИТС ЕАД...

Прочети още »

Обявление

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН" ЕАД на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020г./ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот...

Прочети още »

Обявление

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН" ЕАД на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020г./ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот...

Прочети още »

Обявление за конкурс

„Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс...

Прочети още »

Обявление за конкурс

„Индустриални терени и складове” ЕАД обявява конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на движими вещи...

Прочети още »

Обява

„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за отдаване под наем на част от недвижим имот от 15 (петнадесет) кв. м.

Прочети още »

Обява

Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Свободна зона - Русе” ЕАД, ЕИК 117001983

Прочети още »

Обява

Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Индустриални терени и складове” ЕАД, ЕИК 200767512

Прочети още »

Обява

Конкурс за избор на пет члена на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, ЕИК 201847598

Прочети още »

Обявление за конкурс

На основание раздел чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020 г.) и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ” ЕАД...

Прочети още »