Предимства на НКИЗ
НКИЗ предлага на своите партньори


• Локация – индустриални зони и паркове с първокласни локации и отлични транспортни връзки;
• Инфраструктура – индустриални терени с изцяло изградена инфраструктура (пътища, електричество, водоснабдяване и канализация, газификация, телекомуникации);
• Предвидимост – потвърдена от нашия успешен опит с реализирани инвестиционни проекти;
• Конкурентни предимства за инвеститори, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите – възможност за предоставяне на специални насърчителни мерки от страна на Българска агенция за инвестиции;
• Съдействие и партньорство по време на целия инвестиционен процес – съдействие и консултации по отношение на всички административни процедури.


Възможности пред инвеститорите

• Инвестиции на зелено в зоните на НКИЗ с цел производство, складиране или логистика
• Наем на земя, производствени/складови площи в някои зони и паркове, управлявани от НКИЗ
• Чрез пренасочване на дейността на компаниите в България, инвеститорите имат възможност да ползват квалифицирана работна ръка при конкурентни разходи за труд и нисък корпоративен данък.

Данъчна политика в България

• Корпоративен данък върху доходите – 10%
• Индивидуален данък върху доходите – 10%
• Данък върху дивидентите – 0-5%

Сертифицираните от БАИ инвеститори получават от държавата редица стимули като:

• Съкратени срокове за административно обслужване;
• Възможност за закупуване на недвижим имот при преференциални условия без търг или конкурс;
• Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект;
• Частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначените служители;
• Финансово подпомагане за обучение на новоназначения персонал за придобиване на професионална квалификация;
• Осигуряване на пълна институционална подкрепа за приоритетните инвестиционни проекти, включително публично-частно партньорство.