„Варна Запад Индустриална зона” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП

Обява

„Варна Запад Индустриална зона” ЕАД, гр. София, ул.”Ангел Кънчев” № 1, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 г.

Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2017 г. е в размер на 9 736 981.44 лв. Сумата на актива по баланса /фирмата няма Дълготрайни активи/ 217 851.51 лв. – приходи. Общо: 9 954 832.95 лв.;

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14 /четиринадесет/ дневен срок  от датата на публикацията на адрес: „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1 и да съдържат:

  1. Обща цена на одита без ДДС;
  2. Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;
  3. Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Телефон: 02/8-902-998