„СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.Свиленград - Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 годин

ОБЯВА

„СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр.Свиленград

 

Набира оферти за извършване на независим финансов одит

от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на

дружеството за отчетната 2018година

 

              Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотните данъци/ към 31.12.2017г. е в размер на 746 хил.лв.

              Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес : „Свободна зона-Свиленград”ЕАД, гр.Свиленград и да съдържат :

     1.Обща цена на одита;

     2.Брой работни часове за проверка и заверка;

     3.Брой работни часове за текущи консултации.

     Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти : тел.0885 614 922