„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

 

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2017 г. е в размер на 10 407 хил. лв.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията - до 17:00 часа 08.11.2018 г., на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71 и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

 

 

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: 082/ 880-800.