„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит

О Б Я В А

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе,
набира оферти за извършване на независим финансов одит
от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 година

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2018 г. е в размер на 11 073  хил. лв.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията – до 17:00 часа 28.11.2019 г., на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, „Свободна зона – Русе” ЕАД, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: 082/ 880-800.