Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. “Тутракан” № 71, набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, обявява процедура за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение №3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр.51 от 2003 г., посл.  изм.  ДВ. бр.70 от 24 Август 2018 г.).

 

  1. Предмет на услугите

 

  • Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

 

1.2. Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

 

  1. Условия за провеждане на процедурата

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени съгласно методика за оценка, като ще бъде определена икономически най-изгодната оферта въз основа на комплексна оценка, формирана от сборната оценка от получените точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, от всеки заинтересован кандидат се изисква да бъдат представени оферта и документи, съдържащи информация по изброените показатели, както следва:

   Приложение №1

 

 

Неколичествени показатели

НП

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа в гр. Русе   -  брой клонове /офиси/

до 30 точки

 

 

2.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

-  за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или 
         еквивалентно - 70 т.;

-  за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 60 т.;

-  за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –50 т.;

-  за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 40 т.;

-  за В+ до В-  или B1 до B3 или еквивалентно – 30 т.;

-  за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия,  
         съобразно представените документи – 5 т.

до 70 точки

Общо неколичествени показатели

до 100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

КП

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

/ точки/

  1.

Депозитна сметка в лева

до 40 точки

1.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 5 точки

1.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

     до 15 точки

1.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в лева

до 20 точки

2.

Депозитна сметка в евро

до 30 точки

2.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в евро

до 5 точки

2.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в евро

     до 10 точки

2.3.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в евро

до 15 точки

  3.

Депозитна сметка в щатски долари

до 15 точки

3.1.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в щатски долари

     до 5 точки

3.2.

Лихвен процент по 12-месечен депозит в щатски долари

до 10 точки

  4.

Разплащателна сметка в лева

до  4 точки

4.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в лева

до  3 точки

4.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в лева

до  1 точка

5.

Разплащателна сметка в евро

до  3 точки

5.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в евро

до  2 точки

5.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в евро

до  1 точка

6.

Разплащателна сметка в щатски долари

до  3 точки

6.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари

до  2 точки

6.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка в щатски долари

до  1 точка

  7.

Междубанкови преводи

до  5 точки

7.1.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез БИСЕРА

до  2 точки

7.2.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА

до  1 точка

7.3.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише чрез РИНГС

до  1 точка

7.4.

Такса за нареден междубанков превод в лева на гише към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез РИНГС

до  1 точка

Общо количествени показатели

до 100 точки

           Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции.

 

Подробна информация относно методиката за оценка на офертите по процедурата за избиране на изпълнител за предоставянето на финансови услуги,  всеки кандидат може да получи от интернет-страницата на дружеството:  www.freezone-rousse.bg.

 

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общият брой точки по неколичествените показатели (НП) и количествените показатели (КП) се умножава по съответната относителна тежест в комплексната оценка.

 

 

 

  1. Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи следва да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител  или негов надлежно упълномощен представител.

Офертите се представят в таблична форма, съгласно образеца – таблица „Приложение № 1” по т.2 от настоящата покана и следва да бъдат с валидност до 31.12.2018 г. вкл.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 100 000 /сто хиляди/ лв.

Лихвените проценти по подпоказателите към количествените показатели 1, 2, 3, 4, 5 и 6 да бъдат посочени в офертата на годишна база за съответния срочен депозит, съответно разплащателна сметка.

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, учасниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането.

Процедурата може да се прекрати от възложителя или от негов законен представител, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

-   отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

-   са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

При постъпване на по-малко от 5  /пет/ оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова покана при същите условия за участие със срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни от датата на обявяването. На следващия работен ден след изтичане на срока от повторното публикуване на поканата, всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

 

  Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, на адрес:  гр.Русе 7003, бул.„Тутракан” № 71, ет.3, „Свободна зона - Русе” ЕАД, тел. 082/ 880-800. Подаването може да бъде на ръка, с куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Участниците, които желаят, могат да присъстват при отварянето на офертите на 08.11.2018 г., 14:30 часа, „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, ет. 3.

 

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.

 

Краен срок за подаване на офертите: 08.11.2018 г., 12:00 часа.