Покана за оферти

ПОКАНА

„Индустриална зона - Видин” ЕАД, град Видин, обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн. ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г.)
Срок за подаване на офертите – до 12:00 ч. на 21.07.2020 г. на следния адрес:
Град Видин 3700
Северна промишлена зона
„Индустриална Зона - Видин” ЕАД
 За допълнителна информация : Тел: +359 94 602060, E-mail: freezonevidin@abv.bg
Отварянето на офертите ще се извърши на 22.07.2020 г. от 13.30 часа.
 Подробна информация относно начина на оформяне на офертите и методиката за тяхната оценка, всеки кандидат може да получи от електронния сайт на „Национална компания индустриални зони” ЕАД nciz.bg - секция „Уведомления”, както и като отправи искане на следната електронна поща: freezonevidin@abv.bg.