Покана за оферти

.

“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН” ЕАД                  INDUSTRIAL ZONЕ VIDIN PLC

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ

  „ Индустриална зона – Видин „ ЕАД, с адрес Северна промишлена зона, набира оферти за предоставянето на следните финансови услуги:

Дата на обявяване 26.06.2020год.

I. Предмет на услугите

1. Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки и услугите свързани с тях.

II.Условия за провеждане на процедурата

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти на основание комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделни показатели, в две групи показателине количествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, от всеки заинтересован кандидат се  изисква да бъдат предоставени оферти и документи, съдържащи информация по изброените  показатели, както следва:

                                                                                                       Приложение №1

Неколичествени показатели

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

НП

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа – брой клонове

   до 20 точки

2.

Срок за обслужване на плащанията

-  превод в лева чрез БИСЕРА –в часове и минути  30 т.

            -  превод в лева чрез РИНГС    –в часове и минути  -  10 т.

 до 40 точки

3.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

 - за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или еквивалентно - 40 т;

 - за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 16 т.;

 - за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно 12 т.;

 - за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно 8 т. ;

-  за В+ до В-  или B1 до B3 или еквивалентно 4 т. ;

-  за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия,  съобразно представените документи-2т..

до 40 точки

Общо неколичествени показатели

100 точки

Количествени показатели

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

КП

/ точки/

1.

Депозитна сметка в лева

1.1.

Лихвен процент по 1-месечен депозит в лева

до 20 точки

1.2.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

   до 30 точки

       1.3.

     Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

до 20 точки

1.4.

     Лихвен процент по 12-месечен депозит в лева

 до  5 точки

1.5.

     Лихвен процент при предсрочно прекратяване

 до  5 точки

2.

Разплащателна сметка в лева

2.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка

до  4 точки

2.2.

    Такса за поддържане на разплащателна сметка

до  6 точки

3.

Междубанкови преводи  - онлайн

10 точки

 

Общо количествени показатели

100 точки

 

Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции .

      Комплексната оценка  ( KO)  на офертите се определя по следната формула: КО = НП *0.4 + KП * 0.6, където общата оценка от неколичествени критерии  и количествени критерии е умножена по съответната относителна тежест в комплексната оценка. На първо място ще се класира участникът получил най – висока комплексна оценка.

  III. Изисквания и пояснения към кандидатите:

Копията на документи, да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител.

Офертите се представят в таблична форма, съгласно образеца по-горе в настоящата методика и да бъдат с валидност не по-малко от 60 календарни дни.

Когато стойността на даден показател за дадена банка е офериран като променлив, в зависимост от работното време в което се извършва операцията, ще се отчита по-високата оферирана стойност на дадения показател.

Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 500 000 лв.

Показателите по точка 1, са лихвени проценти на годишна база, приложими за съответния срочен депозит.

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, учасниците ще се отстраняват и няма да участват в класирането. На първо място ще се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.

Процедурата може да се прекрати от законен представител на възложителя, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат  на съществена промяна в обстоятелствата;

-   са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

-   не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

            Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик в срок до 10 работни дни от публикуването на поканата, а при повторна покана срокът за получаване на оферти е 5 работни дни на адрес: Видин – Северна промишлена зона - „Свободна зона - Видин” ЕАД. Подаването може да бъде на ръка, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Участниците желаещи могат да присъстват при отварянето на офертите на 14.07.2020 г от 11.00 ч.

Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договор.

Краен срок за подаване на офертите: 13.07.2020г. до 12:00 часа