Обявление за търг

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е обявила за продажба чрез електронен търг по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговските дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, собствен недвижим имот, представляващ:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.510.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3 юни 2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № КД-14-16-1667 от 11 октомври 2013 г. на началника Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, намиращ се в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 66, с площ от 28 878 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс на здравеопазване, номер по предходен план: 510.84, квартал: 1 по плана на ж.к. "Кишинев", парцел: XVI - здр. и общ. обсл., при съседи: 56784.510.251, 56784.510.876, 56784.510.247, 56784.510.549, 56784.510.100, 56784.510.16, 56784.510.253, 56784.510.9533.

 

Тръжната документация и всички приложения за кандидатстване в електронния търг са публикувани на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол, на следния адрес: https://estate-sales.uslugi.io

Отговори на поставени въпроси - 1
Отговори на поставени въпроси - 2
Отговори на поставени въпроси - 3