Обявление за търг

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е обявила за продажба чрез електронен търг по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговските дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, собствен недвижим имот, представляващ:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18174.60.379, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гурмазово, община Божурище, обл. София, одобрени със Заповед № РД-18-24/28.03.2016г. на изп. дир. на АГКК., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота: няма данни за изменение: с адрес по КККР: с. Гурмазово, местност Спорното, с площ: 195 219 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор: 18174.60.275; 18174.60.273; 18174.60.272; 18174.60.271; 18174.60.270; 18174.60.269; 18174.60.268; 18174.60.267;      номер по предходен план: 379, квартал 1А, парцел: I; съседи: 18174.60.341, 18174.60.276, 18174.60.274, 18174.60.342, 18174.60.345, собственост на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, съгласно скица на поземлен имот № 15-44904-18.01.2022 г. на СГКК – Софийска област.

 

Тръжната документация и всички приложения за кандидатстване в електронния търг са публикувани на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол, на следния адрес: http://admin.estate-sales.uslugi.io/