Обявление за търг

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Описание на обекта на търга: „Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6. включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение № 1 към Правилниказа отдаване под наем на следните недвижими имоти като отделни обекти по позиции:

 1.1.  Офис с площ 20 кв. метра, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград,  в имот по НА №183,том IV, рег. № 7347,дело №541 от 2020 г., с Идентификатор 65677.580.180 в землището на гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677.

 

1.2.  Открита, незастроена площ с квадратура от 82 кв. м, находяща се в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград,  в имот по НА №183,том IV, рег. № 7347, дело №541 от 2020 г., с Идентификатор  65677.580.180 в землището на гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677.

 

2. Срок за отдаване под наем на имотите – до 5  /пет /  години.

3. Началнa месечна наемна ценa на отделните позиции, както следва:
Позиция 1 : Офис с площ 20 кв.метра – 100 лв. без ДДС.
Позиция 2 : Открита, незастроена площ с квадратура 82 кв.м.- 82 лв. без ДДС.

 

4. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците.

В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация. Кандидатите подават документи отделно за всяка една от обособените позиции.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа или на адрес: www.isw.bg, раздел Новини, секция Уведомления. За оглед на отделните позиции участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт Управление на собствеността в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

6. Заявлението и документите за участие за всяка от отделните позиции се подават на посочения адрес, най-късно до 16,00 часа на 06.06.2022 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имотите, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците.

7. Провеждане на търга – на 07.06.2022 г. 10.00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД, база Свиленград, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 10,00 часа на 10.06.2022 г. на същото място.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ