Обявление за конкурс

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС


На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на Решение от заседание на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони" ЕАД (НКИЗ ЕАД), проведено на 16.06.2022 г. (Протокол № 7/16.06.2022 г.)


 Обявявам:

            Провеждането на публично оповестен конкурс, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за отдаване под наем на:

Офис помещение с площ 250 кв.м. (тип ‚open space”) на първи етаж в административна сграда с идентификатор 18174.62.912.1., находяща се в м. „Спорното“, с. „Гурмазово“, общ. „Божурище“, Индустриален парк София – Божурище, собственост на НКИЗ ЕАД.

            1. Предназначение на обекта:

            Имотът да се ползва от наемателя за административни и офис дейности, без да се възпрепятства нормалния работен процес в административната сграда с идентификатор 18174.62.912.1., находяща се в м. „Спорното“, с. „Гурмазово“, общ. „Божурище“, Индустриален парк София – Божурище.

            2. Начална цена:

Началната наемна цена е определена от лицензиран оценител в размер на 8 /осем/ лв. без ДДС на кв.м. и възлиза както следва:

Офис помещение с площ 250 кв.м. (тип ‚open space”) на първи етаж в административна сграда с идентификатор 18174.62.912.1, находяща се в м. „Спорното“, с. „Гурмазово“, общ. „Божурище“, Индустриален парк София – Божурище, собственост на НКИЗ ЕАД начална месечна наемна цена – 2 000  /две хиляди/ лева, без вкл. ДДС.

            В началната конкурсна цена не се включват разходи за комунални услуги, такса за поддръжка на сградата и др.

            3. Специални изисквания към участниците:

            - до участие в конкурса се допуска всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с различен адрес на управление от адреса на обекта, за който участва в надпреварата и отговарящо на изискванията на настоящата тръжна документация.

            - да нямат изискуеми непогасени задължения към държавата за данъци, задължителни осигурителни вноски и др. задължения по данъчно-осигурителната сметка, както и да нямат непогасени задължения към дружество от група на НКИЗ ЕАД или дружество, на което НКИЗ ЕАД е правоприемник независимо от основанието на задължението. До участие в конкурса, както и до сключване на договор за наем, се допускат кандидати, които имат съществуващи задължения към държавата, но само и единствено при условие, че за тези свои задължения представят нотариално заверено копие от разрешение, споразумение или друг съответен еквивалентен документ за отсрочване или разсрочване на съществуващите задължения, издадено/сключено от/със съответния компетентен орган. Преди сключване на договора кандидатът представя удостоверение за липса на задължения от съответното ТД на НАП, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението.

            - специалните условия, включително правата и задълженията на наемателя са подробно разписани в проекта на договор за наем.

            С избрания кандидат ще бъде сключен договор за наем, съгласно приложения в конкурсната документация образец на договор.

4. Получаване на документацията и условия за оглед.

Всеки участник може да получи конкурсната документация от „Национална компания индустриални зони” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от следния интернет адрес: http://www.nciz.bg/uvedomleniya.html. За оглед на имотите участниците могат да се обръщат към Коста Илиев, тел: 0885097199 e-mail: k.iliev@nciz.bg. Оглед на имот може да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, за което представител на „Национална компания индустриални зони” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително.

5. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

5.1. Образец на заявление за участие;

5.2. Образец на декларация за липса на конфликт на интереси;

5.3.   Декларация-съгласие за сключване на договор за наем;

5.4.   Ценово предложение;

5.5.   Образец на декларация за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация;

5.6.    Образец на декларация, удостоверяваща липсата на парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162 ал. 2 от ДОПК.

5.7.   Образец на декларация - съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

            

            6.  Краен срок за приемане на заявленията за участие

            Документите за участие в конкурса се подават най-късно до 14:00 часа на 01.08.2022 г. от участника или от упълномощено от него лице на адрес: гр. София, п. к. 1000,  ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, за „Национална компания индустриални зони” ЕАД.

  1. Други условия на „Национална компания индустриални зони” ЕАД в съответствие с целите на конкурса.

7.1.   Имотът се отдава под наем за срок до 1 /една/ година.

7.2.   Определената комисия ще оценява по критерия «Предложена най-висока цена».

7.3.    След обявяване на спечелилия участник в процедурата за отдаване под наем, страните подписват Договор за наем на недвижим имот.

8. Ден, място и час на провеждане и на повторно провеждане на конкурса

8.1. Констатацията за надлежна регистрация на участниците в конкурса се извършва от конкурсната комисия в закрито заседание в обявения ден и час за откриване на конкурса – 02.08.2022 г. от 10:00 ч., и се отразява в протокола от работата на комисията.

            8.2. След като констатира надлежната регистрация комисията разглежда заявленията за участие по реда на тяхното постъпване и се запознава с редовността на подадените документи. В случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в конкурсната документация, комисията отстранява нередовния участник. След извършване на класирането, конкурсната Комисия предлага на Изпълнителния директор да определи участника, спечелил конкурса. По преценка, Комисията може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват по същата методика, въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

            8.3. Конкурсът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие.

9. Конкурсна документация

Конкурсната документация е със следното съдържание: Указания към участниците, Образец на заявление за участие (Образец № 1); Образец на декларация за липса на конфликт на интереси (Образец № 2); Декларация-съгласие за сключване на договор за наем на недвижим имот и за извършен оглед на имота (Образец № 3); Образец на ценово предложение (Образец № 4); Образец на декларация - съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (Образец № 5); Образец на декларация за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация (Образец № 6); Образец на декларация, удостоверяваща липсата на парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162 ал. 2 от ДОПК – (Образец № 7); Проекто-договор за наем на недвижим имот (Образец № 8);

Изтегляне: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ