Обявление за конкурс

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС


На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на Решение от заседание на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони" ЕАД (НКИЗ ЕАД), проведено на 23.06.2022 г. (Протокол № 8/ 23.06.2022 г.)

 

 Обявявам:

 

            Провеждането на публично оповестен конкурс, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за отдаване под наем на следните недвижими имоти за земеделски цели:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 72206.162.2, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, м. „Военно поделение“, площ 187 109 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 3, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 162002;

2. Поземлен имот с идентификатор 72206.162.3, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, м. „Военно поделение“, площ 1 229 563 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 3, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 162003

3. Поземлен имот с идентификатор 72206.162.5, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, м. „Военно поделение“, площ 172 922 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 3, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 162005

 

  1. Предназначение на обекта:

 

            Имотите следва да се използват по предназначение съобразно посоченото в конкурсната документация – за земеделски цели.

 

            2. Начална цена:

 

            1. Поземлен имот с идентификатор 72206.162.2, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, м. „Военно поделение“, площ 187 109 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 3, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 162002 - 84 лв. на декар/ годишен наем;

            2. Поземлен имот с идентификатор 72206.162.3, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, м. „Военно поделение“, площ 1 229 563 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 3, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 162003 - 84 лв. на декар/ годишен наем;

            3. Поземлен имот с идентификатор 72206.162.5, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, м. „Военно поделение“, площ 172 922 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 3, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 162005 - 84 лв. на декар/ годишен наем.

 

3. Специални изисквания към участниците:

 

Имотите се отдават под наем за срок до 5 /пет/ години, считано от началото на стопанската година (01.10.2022 г.) като:

- до участие в конкурса се допуска всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с различен адрес на управление от адреса на обекта, за който участва в конкурса и отговарящо на изискванията на настоящата тръжна документация.

- кандидатите не следва да имат изискуеми непогасени задължения към държавата за данъци, задължителни осигурителни вноски и др. задължения по данъчно-осигурителната сметка, както и да нямат непогасени задължения към дружество от групата на НКИЗ ЕАД или дружество, на което НКИЗ ЕАД е правоприемник, независимо от основанието на задължението. До участие в конкурса, както и до сключване на договор за наем, се допускат кандидати, които имат съществуващи задължения към държавата, но само и единствено при условие, че за тези свои задължения представят нотариално заверено копие от разрешение, споразумение или друг съответен еквивалентен документ за отсрочване или разсрочване на съществуващите задължения, издадено/сключено от/със съответния компетентен орган. Преди сключване на договора кандидатът представя удостоверение за липса на задължения от съответното ТД на НАП, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението.

- специалните условия, включително правата и задълженията на наемателя са подробно разписани в проекта на договор за наем.

            С избрания кандидат ще бъде сключен договор за наем, съгласно приложения в конкурсната документация образец на договор.

 

4. Получаване на документацията и условия за оглед.

 

          Всеки участник може да получи конкурсната документация от „Национална компания индустриални зони” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от следния интернет адрес: http://www.nciz.bg/uvedomleniya.html. За оглед на имотите участниците могат да се обръщат към Тошко Иванов на тел: 0882210191 или към Румен Петров на тел. 0882314437. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, за което представител на „Национална компания индустриални зони” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително.

 

5. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 

5.1. Образец на заявление за участие;

5.2. Образец на декларация за липса на конфликт на интереси;

5.3.  Декларация-съгласие за сключване на договор за наем;

5.4.  Ценово предложение;

5.5.  Образец на декларация за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация;

5.6.   Образец на декларация, удостоверяваща липсата на парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162 ал. 2 от ДОПК.

5.7.       Образец на декларация - съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

 

6.  Краен срок за приемане на заявленията за участие

            Документите за участие в конкурса се подават най-късно до 14:00 часа на 12.07.2022 г. от участника или от упълномощено от него лице на адрес: гр. София, п. к. 1000,  ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, за „Национална компания индустриални зони” ЕАД.

 

7.  Други условия на „Национална компания индустриални зони” ЕАД в съответствие с целите на конкурса.

 

7.1.   Имотите се отдават под наем за срок до 5 /пет/ години.

7.2.   Определената в настоящото решение комисия ще оценява по критерия „Предложена най-висока цена“.

7.3.    След обявяване на спечелилия участник в процедурата за отдаване под наем, страните подписват Договор за наем на недвижим имот.

 

8. Ден, място и час на провеждане и на повторно провеждане на конкурса

8.1. Констатирането/регистрирането на участниците в конкурса се извършва от конкурсната Комисия в закрито заседание в обявения ден и час за откриване на конкурса 13.07.2022 г. от 10:00 часа.

            8.2. След като констатира надлежната регистрация комисията разглежда заявленията за участие по реда на тяхното постъпване и се запознава с редовността на подадените документи. В случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в конкурсната документация, комисията отстранява нередовния участник. След извършване на класирането, конкурсната Комисия предлага на Изпълнителния директор да определи участника, спечелил конкурса. По преценка, Комисията може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват по същата методика, въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

            8.3. Конкурсът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. Когато на конкурса не се яви нито един участник, то същият се обявява за непроведен по отношение на конкретния/те имот/и.

 

9. Конкурсна документация

            Утвърждавам Конкурсна документация със следното съдържание: Указания към участниците, Образец на заявление за участие (Образец № 1); Образец на декларация за липса на конфликт на интереси (Образец № 2); Декларация-съгласие за сключване на договор за наем на недвижим имот и за извършен оглед на имота (Образец № 3); Образец на ценово предложение (Образец № 4); Образец на декларация - съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (Образец № 5); Образец на декларация за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация (Образец № 6); Образец на декларация, удостоверяваща липсата на парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162 ал. 2 от ДОПК – (Образец № 7); Проекто-договор за наем на недвижим имот (Образец № 8).

Изтегляне: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ