Обявление за конкурс

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

На основание раздел чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно приложение № 1 и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД (НКИЗ ЕАД) по Протокол №4/30.12.2020 г., НКИЗ ЕАД обявява публично - оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на НКИЗ ЕАД при следните условия:

I. Обектите и предметът на настоящия публично - оповестен конкурс са, както следва:

Група № 1-Застраховка „КАСКО“ или еквивалентно за автомобилите на НКИЗ ЕАД;

Група № 2- Застраховка "Гражданска отговорност" за автомобилите на НКИЗ ЕАД;

Група № 3 Застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“;

Група № 4 „Имуществено застраховане на сгради, съоръжения и техника на НКИЗ ЕАД“ включваща покритие по следните рискове:

• „Индустриален пожар” – основно покритие и допълнително покритие; „Природни бедствия”; „Земетресение”;

• „Тръбопроводна вода“ за обект административна сграда „Ангел Кънчев“ № 1 и обект Икономическа зона Божурище;

• „Гражданска отговорност” с лимит 100 000 лв. за всяко събитие и 100 000 лв. в агрегат за срока на застраховката за всички застраховани обекти.

Таблица № 1

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ

Вид (група) на активите

Застрахователна сума /в лева/

11

Сгради и конструкции

22 526 666,26 лв.

22

Съоръжения и машини

9 206 205,50 лв.

3 3

Автомобили

118 000 лв.

ОБЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

31 850 871, 80 лв.

Забележка: Опис на подлежащото на застраховане имущество и съоръжения, по видове (групи) активи, е предоставен в Приложение № А към конкурсната документация.

3. Оценката и класиране: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум 2 календарни месеца.

4. Срок: Срок на договора за застраховка по всяка от групите – една година.

5. Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация;

6. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

В конкурса могат да участват, при условията на равнопоставеност, всички застрахователни дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност съгласно Кодекса за застраховането, издаден от Комисия за финансов надзор /за участници, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/, или такива, които са нотифицирали Комисия за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

7. Получаване на документация за участие в конкурса:

Конкурсната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп на адрес: nciz.bg, раздел Новини, секция Уведомления.

8. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Офертите следва да бъдат подадени в деловодството - административната сграда на НКИЗ ЕАД, гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4 до 14:00 часа на 14.01.2021 г. включително. Няма да бъдат разглеждани оферти доставени след обявения срок

9. Депозит за участие в конкурса: не се изисква.

10.1 Време и начин за оглед на обекта: Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на НКИЗ ЕАД на телефон 0885 657550, всеки работен ден, от 10:00 до 16:00 часа до 14.01.2021 г., включително, след предварителна заявка. Огледите се извършват по местонахождението на Обектите:

10.2. Всякакъв пропуск на участника в конкурса да се запознае с информацията и документите, представени в Конкурсната документация или предоставени на разположение на лицето по мястото на огледа, както и пропуск да установи фактическото състояние на Обектите, не го освобождава от отговорността да изпълни задълженията си при евентуалното му определяне за участник, спечелил конкурса.

11. Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството в 10.00 часа на 15.01.2021 г., находяща се на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4 от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

А. Документи за легитимация и правоспособност на участниците:

  • Заверено за вярност с оригинала копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност.

  • Заверено за вярност с оригинала копие на Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.

  • декларация за липсата на парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162 ал. 2 от ДОПК;

  • В случай, че участникът е регистриран извън територията на Република България, документите, които представя следва да са скрепени с официален превод на български език и Апостил.

Б. Ценово предложение.

А. Ценовото предложение на участника включва отделна стойност за всяка група.

Ценовото предложение за всяка отделна група представлява общата стойност на всички застрахователни премии за всеки един от елементите/обектите по съответната група. Общата стойност на Ценовото предложение за всички групи не трябва да е по-високо от обявената максимална конкурсна цена, а именно 29 990 лв. без включен ЗДЗП. Предложения, които не отговарят на тези условия ще бъдат отстранявани.

Ценовото предложение следва да бъде изготвено на база еднократно плащане.

В. Допълнителни документи.

В офертите трябва да са представени и следните документи:

  • Заверено копие на Общите условия на застрахователя;

  • Образец на Застрахователната полица на застрахователя;

  • Попълнени Заявление за участие /Образец № 1/, приложен към Конкурсна документация, което включва Декларация за запознаване с проекта на договор и условията на конкурса; Декларация за срока на валидност на офертата; Декларация за липса на свързаност с други участници и с Възложителя в процедурата, както и Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП /Образец № 2/, Ценово предложение /Образец № 3/, Декларация съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни /Образец № 4/, Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) /Образец № 5/

  • Изрично Пълномощно с нотариална заверка в случай, че участникът се представлява от пълномощник.

12. За информация и въпроси: В сградата на НКИЗ ЕАД, гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4 всеки работен ден между 10.00 часа и 16.30 часа.

Лице за контакт: Илиян Георгиев, началник сектор „Управление на собствеността“, тел. 0885 657550.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Конкурсна документация застраховки.doc
Инвентарен опис на имущество на НКИЗ ЕАД - към 30.06.2020.xlsx
оценка коли НКИЗ.pdf
оценка сграда А.Кънчев.pdf
талони коли НКИЗ.pdf
оценка коли НКИЗ.pdfталони коли НКИЗ.pdfИнвентарен опис на имущество на НКИЗ ЕАД - към 30.06.2020.xlsx