Обявление за конкурс

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот - закрита складова площ, находящ се в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, Склад №10, с площ от 432 кв.м, представляващ част от Склад №5 с обща площ от 864 кв.м, находящ се в имот с идентификатор 65677.580.180, състоящ се от:

а/основна сграда, масивна конструкция със застроена площ от 432 кв.м, представляващ част от Склад №5 с обща площ от 864 кв.м.

Сградата се намира в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 65677.580.180, находящ се в землището гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677.

Срок за отдаване под наем на имота - 3 / три / години.

Начална цена: 1684,80 /хиляда шестстотин осемдесет и четири лева и 0,80 ст. /лева, без ДДС.

1. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците. В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му.2. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „ИТС ” ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към - г-н Огнян Фотев - счетоводител ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. 0887235908, 0878466618.
3. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най- късно до 17.00 часа на 13.01.2020 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците.
4. Провеждане на конкурса - на 14.01.2020г. от 10:00ч. в администрацията на „Индустриална терени и складове ” ЕАД, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 10.00 часа на 17.01.2020 г. на посоченото място.