Обявление за конкурс

 

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

  1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД за земеделски цели, находящи се в в землището на село Марино поле, община Карлово.
  2. Срок за отдаване под наем на поземлените имоти – 5  години.
  3. Началнa ценa: За имоти в землището на село Марино поле - № 000048, № 038001, № 040014, № 000053 и № 000054 с обща площ от 615,545 дка – начална наемна годишна цена за 1 /един/ декар в размер на 20, 20 /двадесет лева и двадесет стотинки/ лв. без ДДС или обща начална годишна наемна цена в размер на 12 434, 00 /дванадесет хиляди четиристотин тридесет и четири лева/ лв. без ДДС.
  4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците - В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетите имоти съгласно предназначението им, а именно за земеделски цели.
  5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „НКИЗ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, както и от електронната страница на НКИЗ ЕАД. За оглед на имотите участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, при „НКИЗ” ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.
  6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 14.00 часа на 31.05.2019 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имотите след предварителна уговорка, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 16.00 часа на 15.06.2019 г. на посоченото място.