Обявление

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН" ЕАД на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020г./ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството при следните условия:

Описание на имота: Част от промишлена сграда с общо предназначение /хале № 5-3/ с площ от 400 кв. м., собственост на „Индустриална зона - Видин“ ЕАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона.

1. Начална тръжна месечна наемна цена: 740,00 лв. (седемстотин и четиридесет лева) без ДДС.

2. Стъпка на наддаване: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

3. Срок на наемното правоотношение: 1 (една) година.

4. Наемната цена се плаща по банков път до 10-то число на месеца, за който се дължи.

5. Вид на тръжната процедурата: търг с тайно наддаване, закрито заседание на комисията.

6. Дата, час и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 02.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Индустриална зона - Видин“ ЕАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона, Заседателна зала, при закрито заседание на комисията.

7. Тръжната документация може да бъде получена от 09:00 часа до 16:00 часа, от 17.05.2021 г. до 01.06.2021 г., в сградата на „Индустриална зона - Видин“ ЕАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона.

8. Оглед на обекта може да бъде извършван от 9:00 часа до 16:00 часа от 17.05.2021 г. до 01.06.2021 г, след предварителна заявка на тел.: 0887/209012;

9. Краен срок на подаване на заявления: Заявленията за участие в търга може да се подават до 09:30 часа на 02.06.2021 г. в сградата на „Индустриална зона - Видин“ ЕАД, на адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона, етаж 2, деловодство.

10. В търга могат да участват физически и юридически лица, които нямат задължения към „Индустриална зона - Видин“ ЕАД, нямат задължения към държавата и съответната община.

Преди сключване на договора кандидатът представя удостоверения за липса на задължения от НАП и от съответната община, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението. С избрания кандидат ще бъде сключен договор за наем, съгласно приложения в тръжната документация образец.

11. В случай, че на търга не се яви кандидат, търгът ще бъде обявен за непроведен и ще бъде проведен повторно при същите условия в закрито заседание на 09.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Индустриална зона - Видин“ ЕАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона, Заседателна зала.