Обява за провеждане на конкурс по чл. 16 ПРУПДТДДУК за продажба на лек автомобил

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за продажба на лек автомобил Хонда CRV 2.0. Elegance, 6+1, първа регистрация 22.12.2009 г., автоматична скоростна кутия 2000 куб.см. – бензин, с пробег от 192 000 км., собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД.
2. Началнa ценa: 10 300 (десет хиляди и триста лева) лв. без ДДС.
3. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „НКИЗ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа. За оглед на лекия автомобил участниците могат да се обръщат към – Владимир Бонев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0887 844 066.
4. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 14.00 часа на 28.02.2019 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на лекия автомобил, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 16.00 часа на 14.03.2019 г. на посоченото място.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ от работата на комисията