Обява

                        „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД, ГР. СВИЛЕНГРАД

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД, ГР. СВИЛЕНГРАД ОБЯВАВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ  „Нафтопункт с прилежащи площи и съоръжения", находящ се на територията на съществуващата индустриална зона в гр. Свиленград, с обща площ 3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) кв.м , ведно с: нафтопункт 46 кв.м ; фургон с площ 46 кв.м ; масивна постройка със застроена площ 105 кв.м (офис); прилежащи площи за подход; 8 цистерни с вместимост на всяка една от тях - 50 куб.м и 12 дизелови колонки - четири работещи (възможност за  монтаж на още осем дизелови колонки)  при начална тръжна цена за месечен наем в размер на  2410 лв. без ДДС .

Срокът за отдаване под наем на обекта е 3 години, считано от датата на сключване на договора за  наем.

Търгът ще се проведе на 20.12.2019 г. от 13.00 ч. в сградата дружеството  на адрес: обл. Хасково , община Свиленград ,гр. Свиленград – Индустриални терени и складове ЕАД / бивша Свободна зона - Свиленград  / п.к. 6500. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 23.12.2019 г. на същия адрес и при същите условия.

Депозитът за участие в търга е в размер на 20% от обявената начална тръжна цена. За депозит се приема парична вноска, постъпила по сметката на дружеството до 17.00 часа на деня преди провеждане на търга.

Заявление за участие се подава лично или чрез упълномощено лице, в запечатан непрозрачен плик  до 17.00 ч. на деня, предхождащ деня  на провеждане на търга на адреса на дружеството: гр. Свиленград – Индустриални терени и складове ЕАД /бивша Свободна зона-Свиленград /.  Освен документите за участие в търга, в плика трябва да се съдържа и ценово предложение, поставен в малък запечатан и непрозрачен плик.

Оглед на обекта, предмет на търга се извършва всеки работен ден от 11.00 до 16.00 часа, до деня преди провеждане на търга, след предварителна уговорка на тел. 087 8466618.

Тръжната документация се получава от деловодството на ИТС ЕАД  в гр. Свиленград, Индустриал-на зона / бивша Свободна зона – Свиленград /, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. до деня преди датата на провеждане на търга.

За контакти – тел. 087 8466618   и  088 7235908 гр. Свиленград – Индустриална зона ,п.к. 6500