Обява

СЪОБЩЕНИЕ, СЪГЛАСНО Т. 4.3. ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 13Б ОТ ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА (ОБН., ДВ, БР.51 ОТ 2003 Г., ПОСЛ.  ДОП. ДВ. БР.77 ОТ 01 ОКТОМВРИ 2019 Г.)

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 12.03.2020 г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК