Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди на Икономическа зона София - Божурище”

Обява

Карта на района

Информация по приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)