Обява

О Б Я В А

„Свободна зона – Русе“  ЕАД, гр. Русе, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет  за 2021 година.

Информация за дружеството :

Име на дружеството

Балансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2020 г.

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) през 2020 г.

 

 „Свободна зона – Русе“ ЕАД

8 299

2 455

„Свободна зона – Русе”  ЕАД изготвя финансовия си отчет в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Обектът на одит не се дели и кандидатите участват за изпълнението му в цялост.

Избраното одиторско дружество ще сключи договор с „Свободна зона – Русе” ЕАД за извършване на независим финансов одит на неговия индивидуален годишен финансов отчет за 2021 година.

Изисквания за допускане към участниците

Участниците следва да отговарят кумулативно на следните условия:

  1. Да бъде одиторско дружество, с регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от ДР  на  ЗНФО;
  2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества;
  3. Участникът следва да няма неуредени договорни отношения със „Свободна зона - Русе“ ЕАД и дружества от Групата НКИЗ, както  и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори, сключени с дружествата от групата „НКИЗ“).

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

  • - Обща цена на одита без ДДС
  • - Общ брой работни часове за проверка и заверка на ГФО за 2021 год.
    •  - Общ брой работни часове за текущи консултации включително в сферата на вътрешния одит.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи спазването на посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в затворен и запечатан  непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: „Свободна зона – Русе ” ЕАД, гр. Русе,  бул. „Тутракан” № 71. За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел.: 082 880809.