Обява

Описание на имота: Две помещения - офис и заседателна зала, с обща площ за отдаване под наем от 70,68 кв. м, част от триетажна административна сграда с идентификатор 10971.512.141.1, разположена на територията на „Индустриална зона - Видин“ ЕАД, с адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона
1. Начална тръжна месечна наемна цена: 225 ,00лв. (двеста двадесет и пет лева) без ДДС.
2. Стьпка на наддаване: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.
З. Срок на наемното правоотношение: 1 (една) година.
4. Наемната цена се плаща по банков път до 10-то число на месеца, за който се дюжи.
5. Вид на тръжната процедурата: тьрг с тайно наддаване, закрито заседание на комисията.
6. Дата, час и място на провеждане на търга: Търгьт ще се проведе на 04.01.2021 г. от 11:00 часа в сградата на „Индустриална зона - Видин“ БАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона, Заседателна зала, при закрито заседание на комисията.
7. Тръжната документация може да бъде получена от 09:00 часа до 16:00 часа, от 18.12.2020 г. до 31.12.2020 г., в сградата на „Индустриална зона - Видин“ ВАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона.
8. Оглед на обекта може да бъде извършван от 9:00 часа до 16:00 часа от 18.12.2020 г.до 31.12.2020 г, след предварителна заявка на тел.: 0887/209012;
9. Краен срок на подаване на заявления: Заявленията за участие в тьрга може да се подават до 09:30 часа на 04.01.2021 г. в сградата на „Индустриална зона - Видин“ БАД, на адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона, етаж 2, деловодство.
10. В търга могат да участват физически и юридически лица, които нямат задължения към ,Индустриална зона - Видин“ ЕАД, нямат задължения към държавата и съответната община.