Обява

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН“ ЕАД на основание чл. 29, ал. З от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители съгласно приложение № 1 /обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020г./ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството при следните условия:
Описание на имота: Част от промишлена сграда с общо предназначение [хале № 3-1/ с площ от 400 кв. м., собственост на „Индустриална зона - Видин” ЕАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона.
1. Начина тръжна месечна наемна цена: 740,00 лв. (седемстотин и четиридесет лева) без ДДС.
2. Сопка на наддаване: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.
З. Срок на наемното правоотношение: (една) година.
4. Наемната цена се плаща по банков път до 10-то число на месеца, за който се дължи.
5. Вид на тръжната процедурата: търг с тайно наддаване, закрито заседание на комисията.
6. Дата, час и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 04.01.2021 г. от 12:00 часа в сградата на „Индустриална зона - Видин“ ВАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона, Заседателна зала, при закрито заседание на комисията.
7. Тръжната документация може да бъде получена от 09:00 часа до 16:00 часа, от 18.12.2020 г. до 31.12.2020 г., в сградата на „Индустриална зона - Видин“ БАД, адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона.
8. Оглед на обекта може да бъде извършван от 9:00 часа до 16:00 часа от 18.12.2020 г. до 31.12.2020 г, след предварителна заявка на тел.: 0887/209012;
9. Краен срок на подаване на заявления: Заявленията за участие в търга може да се подават до 09:30 часа на 04.01.2021 г. в сградата на „Индустриална зона - Видин“ ВАД, на адрес: гр. Видин, Северна промишлена зона, етаж 2, деловодство.
10. В търга могат да участват физически и юридически лица, които нямат задължения към ,Индустриална зона - Видин“ ЕАД нямат задължения към държавата и съответната община.
Преди сключване на договора кандидатът представя удостоверения за липса на задължения от НАП и от съответната община, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението. С избрания кандидат ще бъде сключен договор за наем, съгласно приложения в тръжната документация образец.