Обява

О Б Я В А

_Индустриална зона ЕАД_  гр. Видин

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 година.

Информацията за „Индустриална зона Видин ЕАД е следната:

Балансова стойност на активите 1 956 хил.лв.;

Нетни приходи от продажби  163 хил.лв.;

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14/четиринадесет/ дневен срок  от датата на публикацията на адрес: „Индустриална зона  Видин” ЕАД, гр. Видин ,»Северна промишлена зона „и да съдържат:

Обща цена на одита без ДДС;

Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;

Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Телефони 0894024865 Н.Илиева