„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

На основание Решение № 457 от 2 юли 2018 година на Министерския съвет, Решение на СД на „Национална компания индустриални зони” ЕАД по Протокол № 19/15.08.2018 г., Разрешение на едноличния собственик на капитала № РД-21-63/07.11.2018 г. и Решение № НКИЗ-0487/16.11.2018 г. на изпълнителния директор на НКИЗ ЕАД, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, НКИЗ ЕАД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, както следва:

  1. Описание на обекта на конкурса: поземлен имот с идентификатор 18174.60.315, находящ се в с. Гурмазово, м. Спорното, община Божурище, област София, по КККР на Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, с площ от 11 513 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 18174.60.256, номер по предходен план: 256, квартал 6, парцел VIII, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 18174.60.316, 18174.60.350, 18174.60.313, 18174.60.314 и 18174.60.317.
  2. Началнa ценa623 733, 94 /шестстотин двадесет и три хиляди седемстотин тридесет и три лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, без ДДС.
  3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

3.1. На конкурса могат да се явят само участници получили конкурсните документи от офиса на НКИЗ ЕАД срещу подпис от упълномощено лице и отговарят на следните изисквания:

Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

3.2. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан, непрозрачен плик най-късно до изтичането на срока за приемането им. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на продажба, името (фирмата) и адресът на подателя. Предложенията на участниците в конкурса следва да съдържат всички изискуеми от конкурсната документация данни, да са придружени с изискваните от същата документация документи, както и със съответните становища, разработки и др., в съответствие със спецификата на конкурса.

3.3 Минимални изисквания към съдържанието на офертата за участие в конкурса:

3.3.1. Минимална конкурсна цена в размер 623 733, 94 лв. без ДДС.

3.3.2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията - не по-дълъг от 36 /тридесет и шест месеца/ месеца от датата на сключване на окончателния договор.

Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имотите, предмет на продажба - не по-малко от 8 /осем/, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

Размер на инвестицията - не по-малко от 2 700 000 лв.

  1. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от НКИЗ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.
  2. Депозит за участие – 10 % от стойността на минималната конкурсна цена за имота без ДДС.
  3. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите: Заявление за участие в конкурса - по образец; 2.Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че управителя/ите и членове на управителните органи на кандидатите не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани; 3.Декларации /по образец/: Декларация за запознаване с конкурсните книжа; Декларация за приемане условията на конкурса за покупко-продажба на имота; Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в конкурса; Декларация за липса на конфликт на интереси; Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите; Декларация, съдържаща срок на валидност на предложението; Декларация за приемане условията на продажбата на недвижим имот, собственост на НКИЗ ЕАД; Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания; Декларация за неразгласяване на информация.4.Изложение /свободен текст/ за реализация на инвестиционното намерение на територията на обекта на конкурса;5.Ценово предложение- по образец;6.Банково бордеро за внесен депозит за участие; 7.Заверени и одитирани годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството) за последните 3 календарни години или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година;8.Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект: собствени средства, договори за заем, банкови и други гаранции/достъп до кредитна линия, други документи за финансиране или обезпечения;9.Бизнес план за реализацията на проекта;10.Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник; 11. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК - за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания на държавата и общината по смисъла на чл.162 от ДОПК.
  4. Други условия на НКИЗ ЕАД в съответствие с целите на конкурсите: Купувачът следва да поеме следните задължения, потвърдени с писмена декларация, които ще бъдат част от окончателния договор:

     - да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

     -да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

     - да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

     - да извърши строителството на имота и да въведе в експлоатация за предложения срок;

 - размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи да е над 4 (четири) пъти по-голям от покупната цена;

     - да поддържа инвестицията в икономическата дейност, в съответния регион по местонахождение, за период не по-малко от 5 /пет/ години, считано от датата на нейното завършване;

     - да се осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да се поддържа за срок не по-кратък от 5 години.

     - да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

     - да реализира инвестиционния си проект минимум върху 45% от площта на имота;

     - да отчита направената от него инвестиция по реда и условия, определени в договора;

     - неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора /за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др./;

     - неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

     - неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

  1. Заявлението и документите за участие се подават на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4 най-късно до 14.00 часа на 05.12.2018 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 16.00 часа на 20.12.2018 г. на посоченото място.