„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – земя и сгради, находящи се в гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

  1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот – земя и сгради, находящи се в гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, състоящ се от:

а/основна производствена сграда, масивна конструкция със застроена площ 144 кв.м. и разгърната застроена площ 224 кв.м. и застроен обем от 792 куб.м. състоящ се от работно  хале, баня и тоалетна, офисно помещение и склад;

б/ навес, метална конструкция със застроена площ от 50 кв.м. и

в/ склад за резервни части втора употреба, със застроена площ около 30 кв.м.. Сградите се намират в урегулиран поземлен имот /УПИ/ - ХII /дванадесет/, квартал 28 /двадесет и осем/, по плана на ул.”Охридско езеро” № 3 ,местност „НПЗ Средец”, гр. София, целият с площ от 500 /петстотин/ кв. м.

В конкурсната процедура не се включва за отдаване под наем приемна, представляща масивна конструкция със застроена площ от 28 кв.м., състояща се от приемно помещение, стая за пазача и тоалетна.

Срок за отдаване под наем на имота – 2  години.

  1. Началнa ценa2 350 /две хиляди триста и петдесет/ лева, без ДДС.
  2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват само субекти, които ще използват наетия имот съгласно предназначението му.

  1. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „НКИЗ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.
  1. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 14.00 часа на 12.12.2018 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 16.00 часа на 02.01.2019 г. на посоченото място.