„Национална компания индустриални зони” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.

О Б Я В А

„Национална компания индустриални зони” ЕАД,

гр. София, ул.”Ангел Кънчев” № 1

 

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на Група „НКИЗ“ за отчетната 2018 година.

Информацията за „НКИЗ“ЕАД е следната:

1.Индивидуален годишен финансов отчет за 2017 г. на „НКИЗ“ЕАД:

  • Балансова стойност на активите 73976 хил.лв.;
  • Нетни приходи от продажби 3700 хил.лв.;
  1. Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. на групата „НКИЗ“:
  • Балансова стойност на активите 88166 хил.лв.;
  • Нетни приходи от продажби 7155 хил.лв.;

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14/четиринадесет/ дневен срок  от датата на публикацията на адрес: „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1 и да съдържат:

 

  1. Обща цена на одита без ДДС;
  2. Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;
  3. Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

 

За контакти: Телефони: Централа: 02/8-902-902, Факс: 02/987-16-84