„Национална компания индустриални зони” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ етаж (пети) от масивна административна сграда, находящ се в град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ етаж (пети) от масивна административна сграда с идентификатор 68134.101.64.1, находящ се в град София, община Столична, район „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, състоящ се от помещения за офис,  2 /две/ сервизни помещения и 2 /две/ санитарни помещения с обща площ от 348 /триста и четиридесет и осем/ квадратни метра.
2. Срок за отдаване под наем на имота – 5 /пет/ години.
3. Начална цена: 6 050 /шест хиляди и петдесет/ лева, без вкл. ДДС.
4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците. В конкурса могат да участват само субекти, които ще използват наетия имот съгласно предназначението му – за административни и офис дейности.
5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да получи конкурсната документация от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД на адрес:  гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – Румен Йорданов – отдел „Управление на собствеността” в отдел „Правно обслужване и управление на собствеността“. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 353 153.
6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения по-горе адрес, най-късно до 14.00 часа на 20.09.2019 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, за което представител на „Национална компания индустриални зони” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 14.00 часа на 10.10.2019 г. на посоченото място.