Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДУК), за разполагане на строителен фургон, върху следния недвижим имот: 15 /петнадесет/ квадратни метра, част от ПИ с идентификатор 18174.62.902, находящ се в с. Гурмазово, община Божурище, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24/28.03.2016 г., съгласно Скица на поземлен имот № 15-629281/12.12.2017 г. на СГКК - Софийска област.

2. Срок за отдаване под наем за разполагане на строителен фургон – 3  години.

3. Начална цена: 15 /петнадесет/ лева, без ДДС на месец.

4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия обект съгласно предназначението му, а именно за разполагане на строителен фургон.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „Национална компания индустриални зони” ЕАД на адрес: гр. София, п. к. 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от електронната страница на дружеството. За оглед на обекта участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев, началник сектор „Управление на собствеността”, при „Национална компания индустриални зони” ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8 902 992.

6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения по-горе адрес, най-късно до 14.00 часа на 06.12.2019 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на обекта, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 14.00 часа на 20.12.2019 г. на посоченото място.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ