Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за разполагане на строителен фургон, върху следния недвижим имот: 15 /петнадесет/ квадратни метра, ПИ с идентификатор 18174.60.280, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София целият с площ от 4 288 кв.м., съгласно Скица на поземлен имот № 15-275727- 13.06.2017 г. на СГКК- Софийска област.

2. Срок за отдаване под наем за разполагане на строителен фургон – 3  години.

3. Началнa ценa: 15 /петнадесет/ лева, без ДДС на месец.

4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия обект съгласно предназначението му, а именно за разполагане на строителен фургон.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от „НКИЗ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от електронната страница на дружеството. За оглед на обекта участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „УС”, НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8902992, 0885 657550.

6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 14.00 часа на 05.12.2019 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на обекта, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 14.00 часа на 20.12.2019 г. на посоченото място.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ