Kонкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
 
1. Описание на обекта на конкурса: „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ ЕАД/, обявява
 конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за разполагане на строителен фургон, върху следния недвижим имот: 15 /петнадесет/ квадратни метра, част от ПИ с идентификатор 18174.60.306, находящ се в с. Гурмазово, община Божурище, област Софийска, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24/28.03.2016 г., съгласно Скица на поземлен имот № 15-582986/28.06.2019 г. на СГКК-Софийска област.
2. Срок за отдаване под наем за разполагане на строителен фургон – 3 години.
3. Началнa ценa: 15 /петнадесет/ лева, без ДДС на месец.
4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия обект съгласно предназначението му, а именно за разполагане на строителен фургон.
5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от офиса на НКИЗ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа или от електронната страница на дружеството. За оглед на обекта участниците могат да се обръщат към – Илиян Георгиев – отдел „Управление на собствеността” в отдел „Правно обслужване и управление на собствеността“ в НКИЗ ЕАД. Информация може да се получи на тел. 02/8 902 992, 0885 657 550.
6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 14.00 часа на 02.04.2020 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на обекта, на място, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч, за сметка и по преценка на участниците. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 14.00 часа на 16.04.2020 г. на посоченото място.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ