„Индустриални терени и складове“ ЕАД, гр. Свиленград, набира оферти за извършване на независим финансов одит

ОБЯВА        

„Индустриални  терени и складове“ ЕАД, гр.  Свиленград, Област Хасково

                               Набира оферти за извършване на независим финансов одит

от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 г.

Сумата на актива на баланса плюс приходите  / без оборотни данъци / към 31.12.2018 г. е в размер на 8 852 хил. лева.

Офертите да се предоставят в затворен и запечатан плик  в 14 - дневен срок от датата на публикацията на адрес: гр. Божурище, Област София, ул. „Захари Стоянов“ №2,

И да съдържат:

  1. Обща цена на одита ;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка ;
  3. Брой работни часове за текущи консултации;

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване  на оферта на същия адрес.

За контакти, телефон:  0887 466 622

E-mail:  eparksofia@abv.bg