„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр.Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

О Б Я В А

 

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр.Видин

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

 

Сумата на Актива на баланса на „Индустриална зона-Видин” ЕАД плюс приходите /без оборотните данъци/ към 31.12.2017 година е в размер на 2 989 хил.лева.

 

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14 – дневен срок от датата на публикацията на адрес: гр.Видин, Северна промишлена зона, офис сграда на „Индустриална зона – Видин“ ЕАД и да съдържат:

                                   

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

 

За контакти:

3700 град Видин, Северна промишлена зона, „Индустриална Зона - Видин” ЕАД

тел: +359 94 602060, факс: +359 94 602046

е-mail: freezonevidin@abv.bg