Община Перник

Площ на терени за индустриални цели: 346 261 кв. м

През м. юни 2018 г. Община Перник се присъедини към групата български общини, с които „Национална компания индустриални зони“ ЕАД си сътрудничи за привличането на инвестиции и за изграждането на индустриални паркове в цялата страна.  

Пернишка икономика е много силно засегната от икономическата криза и причините за това са много комплексни: преход от централизирана към децентрализирана система на управление; забавяне на структурната реформа и най-вече на приватизацията; загуба на традиционни пазари и в същото време малък вътрешен пазар за мощности, които бяха разчетени да задоволяват пазара на СИВ.

В регионалната икономика са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля има черната металургия („Стомана индъстри“), производство на електро- и топло- енергия („Топлофикация -Перник“АД; „Електроразпределение” ЕАД -район Перник), машиностроителна и металообработваща промишленост („Прамет”/Феромагнит/ ; „Струма” АД „Инкомс – Токоизправители “ АД ; “ Солидус” ООД ; ЗГГМ – АД “Минералмаш” АД ), въгледобив и др.

Нараства делът на леката промишленост ( предимно шивашка дейност) , търговията и услугите.