Съветът на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД прие Бизнес програмата на дружеството за период 2021 – 2025 година

На свое редовно заседание, Съветът  на директорите на НКИЗ прие бизнес програмата на дружеството за период 2021 -2025.

Документът съдържа цялостно представяне на стратегическата и оперативна рамка, под която работи и се очаква да работи компанията. Заложените мерки, стратегии и приоритети за изпълнение ще продължат политиката за повишаване на модернизацията на използваните технологии в индустриалните паркове и зони.

Основните насоки за изпълнение на целите са създаване на условия за реализиране на нови инвестиционни проекти чрез изграждане на индустриални паркове и зони с необходимата довеждаща и локална инфраструктура и развитие на иновационни проекти.

За периода на настоящата програма, компанията си е поставила за цел: изграждането на индустриални паркове и зони от нов тип - модерни и конкурентни, в регионален и световен мащаб; насърчаване и осъществяване на инвестиции в структуроопределящи отрасли, както и в производства с висока добавена стойност, включително изграждане на центрове за високотехнологични и иновативни производства и не на последно място създаване на най-благоприятни условия за инвеститорите в чужда и непозната за тях икономическа среда.

 Мисията за развитие на компанията е: изграждане на индустриални паркове и икономически зони от нов тип в Република България като предпоставка за привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност, положителен търговски баланс и устойчиво икономическо развитие.