Общински съвет – Божурище одобри изменение в подробния устройствен план на Икономическа зона София - Божурище

Общински съвет – Божурище одобри проект за изменение на подробния устройствен план (ПУП) на Икономическа зона София – Божурище. С взетото решение се съгласува промяна в съществуващите и създаване на нови урегулирани поземлени имоти, след като в отговор на засиления инвестиционен интерес към територията на зоната бяха апортирани нови терени.

Измененията в плана касаят още изграждането на инфраструктура, ангажимент за което операторът на зоната „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) е поела към общо шест инвеститора, които са в процес на изпълнение на своите проекти.

Икономическа зона София – Божурище е ключов проект за НКИЗ. Това е един от най-мащабните проекти в България, по който се работи приоритетно. До момента в икономическата зона са привлечени и изпълняват своите проекти 19 инвеститори от редица сектори, сред които автомобилна промишленост, високи технологии, складова дейност и др. Общият размер на техните инвестиции е близо 350 млн. лв.