НКИЗ участва в работна среща по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България

На 25.11.2022 г. в Солун, Гърция, изпълнителният директор на „НКИЗ“ ЕАД д-р Антоанета Барес взе участие в Третата партньорска среща по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на иновативни идеи с механизми за предварителна инкубация“ в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020 г.

„НКИЗ“ ЕАД е четвърти партньор по проекта, наред с Aristotle University of Thessaloniki, Alexander Innovation Zone и Университета за национално и световно стопанство /УНСС/.

Работната среща бе организирана по покана на водещия партньор Alexander Innovation Zone, като участниците представиха напредъка си по реализирането на дейностите от проекта.

Предвид приближаващия краен срок на проекта – м. април 2023 г., Alexander Innovation Zone предложи да бъде подадена официална молба за неговото удължаване до края на следващата година, което би позволило организирането и осъществяването на всички предвидени дейности.

Партньорите се договориха следващата работна среща да се проведе от 29 до 30 януари 2023 г. в гр. Хасково.