НКИЗ С ОДОБРЕНА БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА 2021-2025 г.

Уважаеми инвеститори и партньори,

С настоящото ви уведомяваме, че Бизнес програмата на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) за периода 2021-2025 г. е одобрена от г-жа Корнелия Нинова – заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията, в качеството й на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството. 
В документа са заложени основните прогнозни показатели за изпълнение на дейността, които компанията трябва да постигне за всяка година от посочения петгодишен период.
Сред водещите цели на НКИЗ са:
- Създаване на благоприятни условия за инвеститорите и утвърждаване на компанията като водещ играч на индустриалните терени в България;
- Подпомагане развитието на отделни икономически райони в страната и създаване на предпоставки за дългосрочна трудова заетост чрез развитие на ад хок проекти съвместно с общините; 
- Изграждането на нова инфраструктура и рехабилитация на съществуващата в  индустриалните паркове и зони, управлявани от НКИЗ;
- Подобряване на дигитализацията, засилване капацитета на  научни изследвания, въвеждане на модерни технологии и създаване на подходяща иновативна среда за развитие в индустриалните паркове и зони на НКИЗ.
Като основни приоритети за периода на настоящата програма, компанията си е поставила развитието на Индустриален парк Видин, доизграждането и управлението на Индустриален парк София – Божурище, развитието на втората фаза на Индустриален и логистичен парк – Бургас, както и последващи инфраструктурни инвестиции в индустриалните терени, собственост на НКИЗ.  Предстои развитие на допълнителни зони, в които компанията ще оперира, изграждайки нови индустриални паркове в близко бъдеще.