НКИЗ ЕАД участва в семинар за подкрепа на предприемачи и МСП по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020 г. в гр. Кърджали

Представители на НКИЗ ЕАД участват в семинар на тема „Възможности за подкрепа на предприемачи и МСП“, организиран в периода 10 - 11 февруари 2023 г. който се провежда в сградата на Областната администрация в гр. Кърджали, по трансграничния проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на иновативни идеи чрез механизми за предварителна инкубация“ по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020 г.

Семинарът бе открит от доц. д-р Тодор Ялъмов, зам.-декан на Стопанския Факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“, който представи темата „Серийно предприемачество и международна търговия: Научени уроци от стройното управление“ в контекста на българската национална иновационна и предприемаческа екосистема. Участие с презентации на теми за предприемачество, международна търговия и партньорство, имат също Венислав Емилов, експерт от „Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, г-н Лъчезар Динев, Председател на „Българо-китайска търговско-промишлена палата“ и г-н Наско Настев, Председател на „Търговско-промишлена палата Кърджали“.

В рамките на проекта предстои да се проведат обучения на млади предприемачи, като основната му цел е разработването на стратегия за предварителна инкубация в областта на предприемачеството, основана на консултации с местните заинтересовани страни и емпирична работа на терен, чрез използване на съществуващите международни методологии. Предстоящите дейности по проекта включват провеждане на комуникационни кампании, участие в кръгли маси, организиране и участие в майсторски класове и др.

Семинарът в гр. Кърджали се организира съвместно от ЦНСССКЦИЕ, Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, „Българо-китайската търговско-промишлена палата“, „Национална служба за съвети в земеделието“ и „Търговско-промишлена палата-Кърджали“.