НКИЗ ЕАД проведе Информационен демо ден по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020 г. в гр. Кърджали

Информационният демо ден се състоя на 15.03.2023 г. в град Кърджали в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на иновативни идеи чрез механизми за предварителна инкубация“ по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020 г., по който НКИЗ ЕАД участва.

Пред аудитория от предприемачи от крайграничния регион, които са  целевата група  на трансграничното сътрудничество по програма INTERREG V-A „Гърция-България“,  НКИЗ ЕАД представи както дейността на компанията, така и възможностите за млади предприемачи с иновативни идеи, които проектът ще предложи до края на месец септември т.г. Предстои да се проведат редица обучения по предприемачество, като основната  цел е чрез използване на съществуващите международни методологии да се генерират и тестват нови бизнес идеи дали имат потенциал за осъществяване. Предстоящите дейности по проекта включват също така провеждане на комуникационни кампании, организиране и участие в майсторски класове и др.