Госпожа Антоанета Барес, изпълнителен директор на „НКИЗ“ ЕАД, взе участие в сесия на ОИСР

Госпожа Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, участва заедно с министъра на икономиката Теодор Седларски в организираната от ОИСР /Организация за икономическо сътрудничество и развитие/ международна конференция на тема „Ускоряване на инвестиции за конкурентоспособност в страните от Югоизточна Европа“, която се проведе на 19 и 20 април 2017 г. в Париж.
Министърът на икономиката и госпожа Барес се срещнаха и с г-жа Габриела Рамос - директор на кабинета на генералния секретар на ОИСР, като за първи път български министър на икономиката участва в среща на високо ниво с представители на ОИСР. По време на срещата бяха обсъдени перспективите и възможностите на България за членство в международната организация.
ОИСР (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD/ Organisation de cooperation et de developpement economiques- OCDE) е създадена през 1961 г. Неин предшественик е Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена през 1948 г. с цел администриране на американската и канадската помощ по Плана Маршал за възстановяване на Европа след Втората световна война. В член 1 на Конвенцията за създаване на ОИСР от 1960 г. като основни задължения на страните членки са определени: стимулирането на политика, насочена към постигане на възможно най-висока степен на устойчиво икономическо развитие; повишаване на жизнения стандарт на населението; поддържането на финансова стабилност, както в рамките на организацията, така и на световно ниво; съдействие за разширяване на международната търговия на многостранна и недискриминационна основа; намаляването на пречките пред търговията със стоки и услуги; либерализацията на движението на капитали и други. Страните членки следва взаимно да си предоставят информация, да провеждат консултации и проучвания и да си сътрудничат за постигане на поставените цели.
ОИСР осигурява форум за правителствата на страните членки да дискутират, развиват и усъвършенстват икономическата и социалната си политика. Сравнява се опитът, търсят се отговори на общи проблеми и се работи по координиране на вътрешната и международната политика в определени области. Подобен обмен може да доведе до съгласие да бъде установена юридически обвързваща рамка - например за свободно движение на капитали и услуги, споразумение за борба с корупцията или прекратяване на субсидиите в корабостроенето. Членството в нея се явява сертификат за икономическа стабилност и ще бъде от полза за привличане на инвестиции, ще спомогне за утвърждаване ролята на индустриалните и икономически зони като надежден партньор на бизнеса чрез възможността да се прокарат политики и предвидят мерки, които да гарантират сигурност и устойчивост на планираните инвестиции.
В момента ОИСР, някога известна като "клуб на богатите", има 35 страни. Сред тях са и Чехия, Полша, Унгария, Литва. На сайта си организацията посочва, че сред нейните членове са както най-развитите икономики в света, така и развиващи се. За присъединяване към организацията е създаден механизъм, по който се прави преглед на политиката и състоянието на страната, която кандидатства. Тя трябва да докаже, че се придържа към принципите, споделяни от страните членки - отворена пазарна икономика, демократичен плурализъм и зачитане на човешките права.
В края на март тази година четирите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, изпратиха общо писмо до президента и лидерите на основните политическите формации, в което посочиха, че членството в ОИСР би било от голяма полза за България.
Министър Седларски беше модератор на панел „Реформи за привличане на преки чуждестранни инвестиции и подобряване на конкурентноспособността от страните от Югоизточна Европа“, по време на който, госпожа Барес подчерта, че законодателството на ЕС поставя ограничения за страните членки по отношение на предоставянето на инвестиционни стимули под формата на преференциални данъчни режими.
Госпожа Барес посочи, че за България конкуренцията на индустриалните и икономически зони, ситуирани в държави извън ЕС, за които подобни огразничения не важат, е предизвикателство, с което страната ни търси ефективни механизми за преодоляване. Отбеляза още, че достатъчно атрактивна е общата бизнес среда в страната, която предлага финансова стабилност с фиксиран курс на лева към еврото, ниски разходи за труд и един от най-ниските корпоративни данъци в Европа. Като посочи, че в допълнение към това страната предоставя допълнителна подкрепа за реализацията на инвестиционни проекти под формата на пълно инвестиционно обслужване, както и съдействие за съкращаване на съответните административни процедури, а сертифицираните инвеститори от Българска агенция за инвестиции се ползват с пакет от стимули, които включват:
   Съкратени срокове за административно обслужване
   Възможност за закупуване на недвижим имот без търг или конкурс
   Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект
   Частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначените работници и служители
   Финансово подпомагане за обучение на новоназначения персонал за придобиване на професионална квалификация
   Осигуряване на пълна институционална подкрепа за приоритетните инвестиционни проекти, включително публично-частно партньорство
Всичко това превръща страната в привлекателна инвестиционна дестинация в рамките на индустриалните и икономически зони.