Антоанета Барес изнесе доклад на международна научна конференция в Бургас

Изпълнителният директор на НКИЗ д-р Антоанета Барес взе участие в Международната научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“, която се състоя в петък в Бургаския свободен университет (БСУ). Конференцията е по случай 30 години от създаването на БСУ, а съорганизатор на събитието е Центърът по информатика и технически науки към учебното заведение.
В своя доклад д-р Антоанета Барес засегна едни от най–важните аспекти на темата, свързана със съвременните управленски практики в България по отношение на индустриалните паркове. Тя отбеляза, че НКИЗ развива индустриални зони от нов тип и усъвършенства предлаганите услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен мащаб. Според нея новия Закон за индустриалните паркове ще стимулира развитието на атрактивна среда за реализация на привлечените инвестиции, а също така и за тяхното задържане и разширение. По този начин д-р Барес се надява да се осигури подкрепа за индустриалното развитие от страна на държавата. „Целта на закона е инвеститорите да получат по-сериозна помощ и повече облекчения. А от друга страна да се урегулира работата на оператора на индустриалната зона“, беше категорична тя.
Изпълнителният директор на НКИЗ отбеляза важната роля на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), тъй като той стимулира реализацията на проекти в нови, иновационни и структуроопределящи сектори от икономиката с висока добавена стойност, включително изграждане на центрове за високотехнологични и иновативни производства. Антоанета Барес разясни каква е организационната структура на операторите на индустриални паркове в България и видовете управление – директно и чрез дъщерни дружества. Тя отбеляза, че е възможно и съвместно управление със съответните общини. „Индустриалният парк в град Бургас е един от най-успешните ни проекти. Чрез партньорството ни с община Бургас сме успели да привлечем над 35 компании, като непрекъснато подобряваме инвестиционната среда за нашите настоящи и потенциални инвеститори“, каза д-р Барес по време на научната конференция.
Тя отбеляза, че успешното развитие на индустриалните паркове в България, на базата на нейния опит, се дължи до голяма степен и на партньорството и развитието на съвместни инициативи с водещи български и международни научни и образователни институции. „Ние поддържаме дългосрочни отношения с нашите инвеститори и партньори, основани на принципите за сътрудничество, прозрачност и предвидимост“, отбеляза тя в своя доклад.
Д-р Барес се спря и на социално – икономическия ефект от индустриалните паркове върху отделните региони. По думите и те подпомагат развитието им, като поставят акцент върху регионалната интелигентна специализация и показват на преден план конкурентни предимства на региона.
„Винаги съм смятала, че инвестициите трябва да се насочват не само в техническата инфраструктура, а и в подобряването на жизнената и социалната среда на парковете. По този начин те могат да се превърнат в привлекателно място не само за работа, но и за отдих“, категорична беше Антоанета Барес.
Тя се спря и на кръговата икономика като един от основните приоритети на ЕС, като се фокусира в прилагането и в реалния бизнес. „Ключовите цели на концепцията за кръгова икономика подпомагат реализирането на идеята за спестяване на ресурси, една толкова актуална тема в днешно време. Всичко това спомага за намаляване на отрицателното въздействие на различни емисии върху околната среда“, сподели изпълнителният директор на НКИЗ.На събитието присъстваха проф. д-р Галя Христозова, ректор на БСУ, проф. д.н. Мария Нейкова Кънева, областен управител на гр. Бургас, Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, както и преподаватели от академичните среди от България и Европа. С презентации участваха и преподаватели от Сингапур.